© 2016 İTÜNOVA TTO

Sürdürülebilir Gıda Çağrıları Açıldı!

FOSC (Food Systems and Climate) ERA-NET Cofund projesinin temel amacı, iklim değişikliğinin yarattığı etkilere dirençli ve sürdürülebilir olan gıda değer zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

İlgili çağrı kapsamında, iklim değişikliği ile karşı karşıya kalan gıda sistemlerinin riskleri ve zayıf yönleri değerlendirilecektir. Tedarik zincirlerinde beklenen etkiler de dahil olmak üzere, dirençliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak için düşük karbon ayak izine sahip çözümler (teknolojik ve/veya teknolojik olmayan) sunulması beklenmektedir. Fiyat değişkenliği, besleyici gıda maddelerine erişimin bölgesel boyutları gibi iklim değişikliğinin farklı gıda zincirleri üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri de bu çağrının hedefleri arasındadır.

Projeye, 21 farklı ülke ve 3 kıtadan (Avrupa, Afrika ve Latin Amerika) bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 25 farklı kuruluş katılmaktadır. Bu kapsamda, FOSC projesi 2019 yılı çağrısı 20/12/2019 tarihi itibariyle açılmıştır.

 

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 19/02/2020 17:00 h (CET)

2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 21/07/2020 17:00 h (CET)

 

FOSC projesinin Çağrı metni ortak çağrı sekreteryasının web sayfasında yayınlanmıştır.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve kıtalararası araştırmaları içermesi gerekmektedir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda, en az 2 kıtadan (Avrupa, Afrika, Latin Amerika) en az 4 ülke yer almalıdır. Konsorsiyumlarda yer alan 4 ülkeden en az 2’si Avrupa ülkelerinden ve diğer 2’si ya Afrika ya Latin Amerika veya her ikisinden de bir ülke olacak şekilde hazırlanmalıdır.

 

Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır: 

 

  • İklim değişikliğinin; üreticiler, fiyatlar, erişilebilirlik, kalite, uluslararası ticaret ve gıda güvencesi üzerine etkisi ve sonucunda meydana gelen tüketici davranışlarındaki değişiklikler dahil olmak üzere gıda değer zincirinde oluşturduğu riskleri değerlendirmek,
  • Değişen gıda ihtiyaç ve kullanım şekillerinin etkilediği sürdürülebilir ve esnek gıda değer zincirlerini oluşturmak, gıda sistemlerinin girdi ve çıktılarında verimliliği artırmak için yenilikçi teknoloji yayılımını teşvik etmek,
  • İklimsel değişiklikler çerçevesinde, gıda güvencesinin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilebilmesi amacıyla tarımsal gıda üretimi ve gıda pazarlarındaki esnekliğin artırılması ve fiyatlardaki dalgalanmanın azaltılması,
  • Gıda atıklarını azaltmak ve yan ürünleri değerlendirmek için özgün/yeni yaklaşımlarla iklim değişikliği kaynaklı gıda kayıplarının azaltılması, iklim değişikliği kaynaklı gıda kayıpları ve atıklarını azaltmak amacıyla yeni yaklaşım ve kullanım yollarının geliştirilmesi.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için:

https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm

İlgili Kişiler: 

Genel Konular İçin:

Dr. M. Emre SARI

Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)

e-posta: emre.sari@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 12 65

Serkan TUNA

Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)

e-posta: serkan.tuna@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 12 66

 

ARDEB 1071 Programı için: 

Dr. Fahriye ERTUĞRUL

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 18 05

ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) projesi Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Cofund projesidir. Proje kapsamında, TÜBİTAK ile birlikte 23 ülkeden 34 adet, araştırma projelerini fonlayan veya politika oluşturan kurum ortak olarak yer almaktadır. ICT-AGRI-FOOD projesinin amacı, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemektir.

ICT-AGRI-FOOD 2019 yılı çağrısı, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren 28 farklı fonlama kuruluşunun katılımı ve Avrupa Komisyonunın desteği ile 18/12/2019 tarihi itibariyle açılmıştır. Önerilen araştıtma projelerinin çağrının amaç ve kapsamıyla ve ülkelerin ulusal ve kurumsal öncelikli alanlarıyla uyumlu olması gerekmektedir. Uluslararası çağrı metni için tıklayınızOluşturulacak konsorsiyumlarda çağrıya katılan en az 3 ülkeden ortak yer alması gerekmektedir.

İlk Cofund çağrısı kapsamında, çiftlikten-çatala, çiftçiler, kobiler, gıda işletmecileri, tedarikçiler, politika üreticiler ve tüketicilere kadar tüm gıda zincirinde yer alan aktörler ele alınarak, çok oyunculu bir yaklaşımla sürdürülebilir, izlenebilir, esnek ve şeffaf tarımsal-gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin (nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, büyük veri, uzaktan algılama, robotik ve otomasyon vb.) geliştirilmesi beklenmektedir.

Gıda zincirinde; birincil üretim, gıda işleme, paketleme, dağıtım, tüketici davranış ve tutumu, hane halkı tüketimi ve yemek servisi (catering) hizmeti dahil en az iki veya daha fazla aşamada etki gözetilerek, atık ve kayıplara ilişkin sorunlar da dikkate alınarak katma değer sağlanması istenmektedir.

Çağrı kapsamıdna aşağıda belirtilen tematik alanlarda projeler desteklenecektir:

  • Alan 1 – Tarım-Gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini geliştirmek için veri odaklı Bilgi ve İletişim Teknolojileri çözümleri ve platformları
  • Alan 2 – Tarım-Gıda sistemlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin benimsenmesi önündeki engellerin tespiti ve çözümü

Çağrıya sunulması planlanan araştırma projeleri, artan gıda talebi, arazi ve doğal kaynaklar için diğer biyokütle kullanımlarından kaynaklanan rekabet, küreselleşme, hayvan veya bitki hastalıklarından kaynaklanan tehditler, çevresel ve iklim değişiklikleri, halk sağlığı sorunları ve değişken ekonomik koşullara uyum sağlamak için dijital çözümleri araştırmalı, geliştirmeli ve test etmelidir. Ayrıca, aşağıda sunulan yaklaşımlara göre proje hazırlanması beklenmektedir.

Çok oyunculu yaklaşım: Farklı aktör ve paydaşları içermeli (çiftçiler, gıda işletmecileri, perakendeciler/tedarikçiler, lojistik, tüketiciler, sanayi, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve politika üreticiler gibi)

Disiplinlerarası/Disipliler ötesi yaklaşım: Farklı bakış açılarını dikkate alarak ve mevcut ağınızın ötesindeki disiplinleri içeren konsorsiyumlar. Konsorsiyumda üniversitelerden, kamu/özel akademik araştırma kurumlarından, endüstriden ve diğer paydaş ortaklardan sosyal, agronomik, ekonomik, çevresel ve veri bilimciler yer alabilir.

Bütünleşik sistem yaklaşımı: Araştırma alanınızı doğrudan veya dolaylı olarak sistem düzeyinde (ekonomik, çevresel, sosyal, yasal, coğrafi, davranışsal, iş ortamı) etkileyen farklı yönler veya aktörler arasındaki bağlantıları, olası sinerjileri veya değişimleri dikkate alan projeler tasarlanmalıdır.

Projeler kapsamında, gıda zinciri boyunca veri paylaşımı sürecinde, siber güvenlik ve veri standartlarının oluşturulması konularının da dikkate alınması beklenmektedir.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 03.03.2020

1. aşama önerilerin TÜBİTAK başvuru sistemine sunulması için son tarih: 06.03.2020

Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur. Ayrıca, ortak olan diğer ülkelerin de çağrı metninde yer alan ulusal kurallarının incelenmesi tavsiye edilir. Konsorsiyumunuzda yer alan ortaklardan birinin uygun olmaması durumunda tüm projenin iade edilmesi söz konusudur.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için:

https://www.ictagrifood.eu/node/40178

İlgili Kişi:

Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK

Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)    

e-posta: meltem.soydan@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 12 64

 

ARDEB- 1071 programı detayları için;

Dr. Kamil Öncü ŞEN

Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)

e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr

Tel: 0312 298 18 09

572 bilim insanı,
720 sanayi işbirliği ve
245 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.