© 2016 İTÜNOVA TTO

İTÜNOVA TTO Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi, yenilikçi fikir veya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan bir ürüne çevrilmesi ve ticarileştirilmesi konularında destek hizmetleri sunmaktadır. Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve Türkiye ekonomisi için katma değer oluşturacak projeler oluşturmak misyonuyla hareket eden İTÜNOVA TTO ve İTÜ ARI Teknokent; İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi”, “BİG BANG Girişimcilik Yarışması”, “İTÜ Teknogirişim Kuluçkası” ve “INNOGATE Uluslararası Hızlandırma Programı” gibi öncü uygulamalarla, yüksek katma değer üretmeyi amaçlayan her seviyedeki girişimlerin daha da başarılı olması için çalışmalarını sürdürmektedir .

Genç girişimcilerin ön kuluçka ve kuluçka hizmetlerine kavuşmaları kadar akademik şirketlerin kurulması ve desteklenmesine de odaklanan İTÜNOVA TTO yine İTÜ ARI Teknokent ile beraber Akademik Kuluçka Merkezi çalışmalarına başlamıştır.

2016 yılı itibarıyla 5. yaşına giren ve 360 derece destek platformu olarak tanımlanan İTÜ Çekirdek, her sektöre açık bir merkez olması, girişimcilere sunduğu fiziksel imkanların yanında hızlandırma programı ile girişimcileri yıl içinde ticarileşebilir boyuta hızla ilerletebilmektedir. Ayrıca İTÜ Çekirdek, TÜBİTAK 1601 programı kapsamında “1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1.Aşama Uygulayıcısı” olarak seçilmiştir. TÜBİTAK 1512 Teknogirişim programından faydalanmak isteyen girişimciler yıl boyunca İTÜ Çekirdek’e başvurabilmekte ve program takvimine göre belirli tarihlerde değerlendirilmektedir.

Uluslararası girişim hızlandırma programı INNOGATE ile teknoloji tabanlı ve KOBİ niteliğindeki firmaların yoğun eğitim ve mentorluk döneminin ardından ABD’deki uluslararası yatırımcıya ve müşterilere ulaşması sağlanmaktadır. İTÜ ARI Teknokent’in San Francisco ve Chicago’da yer alan yurtdışı birimleriyle teknoloji üreten yenilikçi firmaların yurtdışına açılması ve yeni iş ortaklıkları kurmalarını destekleyerek Türkiye’den çıkan girişimci teknoloji firmaları Amerika pazarına kolayca giriş yapması ve uluslararası yatırım almaları amaçlanmaktadır.

 

Sizin İçin Neler Yapıyoruz?


  • Teknoloji tabanlı projeler geliştirilmesi ve projelerin ticarileştirilmesi için teşvik ve destekler sağlanması.
  • İTÜ akademisyen ve öğrencilerinin girişimcilik konusunda (girişimcilik nedir, iyi bir girişim için öğrenilmesi gerekenler, vb.) bilgi sahibi olmalarının sağlanması, üniversitemizde girişimcilik kültürünün arttırılması ve yaygınlaştırılması.
  • Girişimcilere kendilerini ve girişimlerini gerçekleyebilecekleri, iş fikir ve şirketlerini hayata geçirebilecekleri program, platform, fiziksel altyapıyı sağlanması.
  • Girişimcilerin teknoloji tabanlı projelerinin en iyi şekilde geliştirebilmeleri için başarılı girişimler için olmazsa olmaz konularda danışmanlık hizmetlerinin sunulması.
  • Girişimcilerin projelerinin ticarileşebilmesi için: fon ve çekirdek sermayeye erişim imkânları sunmak, start-up ve/veya spin-off şirketler kurulmasına yardımcı olunması vb. ticarileşmeyi destekleyecek aktivitelerin sunulması.
  • Uluslararası hızlandırma programları ve yurtdışı birimleriyle Türk startuplarının uluslararası yatırıma ve müşterilere ulaşması noktasında ülkemizdeki eksiklikle ilgili boşluğun doldurulmasına katkıda bulunulması.
  • Üniversitemiz bünyesinde girişimcilikle ilgili birimlerle işbirliğinin sağlanması.

Günümüzde gençlerin girişimciliği (özellikle de teknoloji tabanlı girişimciliği) bir kariyer seçeneği olarak görmeleri kritik bir önem kazanmıştır. İnovasyon, girişimcilik ve Ar-Ge kültürü kazanmış genç nesiller, kurdukları girişimci şirketlerin büyümesi sayesine gelecekte ülkemize milyarlar değerinde katma değer getirecek ve ülkemizin rekabet edebilirliğine katkı sağlayacak know-how’ı kazandırabilecektir.

Bu sebeplerle İTÜ Çekirdek ‘teknoloji tabanlı girişimciliğin bir kariyer olarak seçilebilmesini, ticarileşebilmesini ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunabilmesini’ hedeflemektedir. Bundan sonra da İTÜNOVA TTO’nun aslî başarı ölçütlerinden biri olarak ele alınacaktır.

Üniversitelerdeki girişimcilik destek platformlarının TTO’lar tarafından kurgulanması ve desteklenmesi; üniversitelerdeki bilginin ticari değere dönüştüğü İTÜ Çekirdek gibi girişimci destek merkezleri aracılığıyla kolaylaştığı için büyük önem taşımaktadır.  Benzer bir modelin akademik girişimciliğe yönelik kurgulanması ise İTÜNOVA TTO olarak bir diğer hedefimiz olarak belirlenmiştir.

Fikri veya projesi olan girişimcileri dünyada da kabul edilmiş olan bazı başlıklar altında toplayabiliriz. Bunlar projenin ve fikrin gelişmişlik derecesine göre; ön kuluçka aşaması, kuluçka aşaması ve şirket aşaması: Özellikle Ön Kuluçka sürecinde girişimcilere en büyük destek İTÜ Çekirdek bünyesinde sağlanmaktadır.

İTÜ Çekirdek bünyesinde, yaratıcı, teknoloji tabanlı fikirleri olan ancak projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu, laboratuvar gibi lojistik imkânları 800 m2’lik Ön Kuluçka Merkezi bünyesinde sağlamaktayız. Ar-Ge fonu, eğitim-danışmanlık hizmetleri ile network imkânlarını ise Hızlandırıcı sürecimizde sağlamaktayız. Bünyemizde yer alan Türkiye’nin tek Kuluçka Merkezi Laboratuvarı sayesinde elektronikten mekaniğe, kimyadan yazılıma kadar birçok proje de merkezimizde gelişmektedir. Şirket olarak faaliyetlerini sürdürecekleri uygun ortamı ise Kuluçka Merkezimiz bünyesinde sunuyoruz.

İTÜ Çekirdek’e giren projeleri fikir aşamasından şirketleşme sürecine kadar desteklemekteyiz. Şirket aşamasındaki projelerimiz için ise büyümeleri için gerekli olan eğitim ve seminerleri, yatırım analizlerini, pazar ve şirket analizlerini sağlıyoruz. Aynı zamanda İTÜ ARI Teknokent bünyesinde gerçekleşen eğitimler sayesinde de şirketlerini avantajlı konuma getirmelerine destek oluyoruz.

Girişimcinin fikir veya projesinde aranan en önemli ve olmazsa olmaz kriter Ar-Ge yönü. Bulunduğumuz üniversite olan İTÜ’nün de Türkiye’nin ilk teknik üniversitesi olması ve misyon ve vizyonu doğrultusunda ileri teknoloji ve Ar-Ge değeri olan proje ve fikirler aramaktayız.

Fikrin ve projenin kalitesini, onun inovatif yönü, ticarileşebilmesi de bir hayli etkilemektedir. Ayrıca tabii ki fikrin sahibi olan girişimcinin veya girişimci grubun özellikleri de fikrin kalitesi kadar başarıyı yakından etkileyen bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

İTÜNOVA TTO Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi kapsamında fikir, proje, prototip aşamasındaki çalışmalardan şirketleşme aşamasındaki çalışmalara kadar, sektör kısıtı olmadan tüm projeler desteklenebilmektedir. Yenilikçi, uygulanabilir, ticari değere dönüştürülebilir teknolojik projeler kalite kıstaslarımıza uymaktadır.

Bu artışı meydana getirecek en önemli etken Hızlandırıcı modelinin doğru ve verimli çalışmasıdır. İTÜ Çekirdek Hızlandırma dönemi dünyadaki örnekler ile karşılaştırılarak en verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Berkeley ve Stanford Üniversitelerinin metodu ile Yalın Girişim ve Design Thinking içeriğini temel alan eğitimler toplamda 8 hafta sürmektedir. Ayrıca başarı artışını meydana getiren bir faktör de networking imkânlarıdır. İTÜ’nün ve İTÜ ARI Teknokent’in network ağından faydalanarak girişimcilere ve şirketleşme aşamasındaki projelere doğru insan ve yatırım kaynağı aranmaktadır. Girişimcilerin başarı artışı için girişimcilere sağlanan diğer destek ise İTÜ Çekirdek Mentörlük Hizmetleri verilebilir.

Ayrıca İTÜ Çekirdek bünyesindeki girişimcilere İTÜ ARI Teknokent tarafından sağlanmış olan 100.000 TL değerindeki bir AR-GE fon havuzu bulunmaktadır. Bu sayede projesini ve fikrini geliştirmek isteyen fakat yeterli finansal kaynak bulamayan girişimcilere temel hammadde ekipmanları ve teçhizatlar, karşılıksız olarak bu fon sayesinde sağlanmaktadır.

İletişim için:

Arzu Eryılmaz

Genel Koordinatör

T: +90 (212) 285 03 13

Selma Bahçıvanoğlu

Müdür, Kuluçka ve Hızlandırma Programları

T: +90 (212) 285 03 13

Büşra Öztürk

Kıdemli Uzman, Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi

T: +90 (212) 285 03 20-21

Yunis İsmayil

Kıdemli Uzman, Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi

T: +90 (212) 285 03 20-21
572 bilim insanı,
720 sanayi işbirliği ve
245 patent başvurusu
ile inovasyonun merkezindeyiz.

İTÜNOVA TTO ile teknolojinin gelişiminden haberdar olmak için bizi takip edin.